VoorwaardenOp al onze offertes, opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in twee groepen, onze basis voorwaarden, te weten algemene voorwaarden basis – Beats Events, en de voorwaarden geldende voor onze branche, te weten algemene voorwaarden branche – Beats Events.
Algemene voorwaarden basis - Beats Events

Alle prijzen genoemd in onze prijslijst zijn afhaalprijzen exclusief BTW. Transport en op- en afbouw is niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Wij rekenen een kilometervergoeding van € 0,50 per kilometer indien de locatie zich op een grotere afstand dan 25 kilometer vanaf onze werklocatie bevindt.

Bij een overeenkomst is Beats Events te allen tijde gerechtigd om te vragen naar een geldig identiteitsbewijs.

De factuur dient ten alle tijden binnen het gestelde betalingstermijn betaald te worden (zie artikel 13).

Bij schade aan apparatuur door de afnemer of door derden is de afnemer ten alle tijden aansprakelijk voor de geleden schade (zie artikel 15).
Algemene voorwaarden branche – Beats Events

> Artikel 1 – Definities


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Afnemer: iedere (rechts)persoon, die met Beats Events een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Beats Events een aanbieding doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;

2. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Beats Events en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

3. Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, welke Beats Events op grond van een Overeenkomst verricht;

4. Locatie: de plaats(en) waar Beats Events de Prestatie dient te verrichten.
> Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Beats Events verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Beats Events en Afnemer ter zake.

2. Afnemer staat Beats Events toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Beats Events. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op Beats Events rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – geleverde Prestaties.

3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden binden Beats Events enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Beats Events en Afnemer zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.

4. Indien en voor zover Afnemer bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Voorwaarden van Beats Events, teneinde deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Beats Events deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
> Artikel 3 – Aanbiedingen

1. Alle door Beats Events verstrekte offertes, gedane aanbiedingen alsmede verstrekte prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Voorts zijn zij geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.

2. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens – zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden – zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend indien en voor zover dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen.

3. In aanbiedingen gaat Beats Events er vanuit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Beats Events te worden opgegeven, opdat Beats Events daarmee – voor zover mogelijk – rekening kan houden. Beats Events zal in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre met de bijzondere omstandigheden en eisen door haar (Beats Events) rekening is gehouden.

4. Aanbiedingen, alsmede door Beats Events (of in opdracht van Beats Events) vervaardigde rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, software en berekeningen zijn eigendom van Beats Events en mogen zonder toestemming van Beats Events niet aan derden (ook niet in kopie) worden verstrekt, noch mogen zij aan een derde ter inzage worden verstrekt.

5. Beats Events behoudt zich het recht voor om opdrachten en/of bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.
> Artikel 4 – Overeenkomsten

1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door een derde wordt aanvaard, heeft Beats Events het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Beats Events. Afnemer dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan Beats Events te retourneren.

3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Voorts geldt dat toezeggingen die door personeel van Beats Events en/of door Beats Events ingeschakelde derden zijn gedaan, Beats Events slechts binden indien deze toezeggingen schriftelijk zijn vastgelegd en door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van Beats Events voor akkoord zijn getekend.

4. Indien partijen gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aanvulling wensen van hetgeen is overeengekomen, zal de additionele Prestatie pas worden verricht nadat de aanvullende Overeenkomst is getekend.
> Artikel 5 – Annuleren Overeenkomst

1. Annulering van de Overeenkomst door Afnemer is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door Beats Events aan Afnemer in rekening worden gebracht.

2. Vindt annulering plaats na 15 werkdagen vóór het begin van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties, dan is Afnemer, naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor het begin van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties dan is Afnemer de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.

3. In geval van annulering is Afnemer, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die Beats Events uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan Beats Events te vergoeden.
> Artikel 6 – Levering en Levertijden

1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Beats Events is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te vorderen.

3. Indien Afnemer aan Beats Events nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Beats Events door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn, is Beats Events gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

4. Beats Events is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden.
> Artikel 7 – Meerwerk

1. Indien in de Overeenkomst is vastgelegd dat Beats Events werkzaamheden dient te verrichten, is Beats Events bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan Beats Events redelijkerwijs had kunnen voorzien en/of verband houdende met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden en/of verband houdende met vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, welke niet aan Beats Events kan worden toegerekend en ook anderszins niet voor haar rekening dient te komen, als meerkosten – naast de overeengekomen prijs – aan Afnemer in rekening te brengen. Op basis van het voorgaande is Beats Events tevens bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.
> Artikel 8 – Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten

1. Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van alle toestemmingen, vergunningen en ontheffingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien Beats Events een aanvraag – ter zake het verkrijgen van toestemming, dan wel een vergunning of ontheffing – verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.

2. Afnemer zal alle vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met uit hoofde van de Overeenkomst op Beats Events rustende verplichtingen voldoen. Afnemer zal zorgdragen voor correcte afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en Beats Events vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.
> Artikel 9 – Locatie

1. Indien de Overeenkomst strekt tot het verrichten van werkzaamheden buiten het bedrijf van Beats Events, dan dient Afnemer zorg te dragen voor goede bereikbaarheid van de Locatie. Voorts dient Afnemer zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen ter plaatse, waaronder elektrische aansluitingen alsmede goed werklicht. Indien en voor zover nodig, stelt Afnemer hulpwerktuigen (zoals bijvoorbeeld hijswerktuigen en steigers) aan Beats Events ter beschikking. Afnemer ziet er verder op toe dat Beats Events geen hinder of vertraging zal ondervinden van (werkzaamheden door) derden op de bewuste Locatie.

2. Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat Beats Events de Locatie met de door haar gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen / verdiepingen kan bereiken via een deugdelijke, verharde en voldoende brede weg. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan Beats Extra kosten in rekening brengen.

3. Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van Beats Events zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van Beats Events, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van het bepaalde in de Overeenkomst.

4. Afnemer zal er voor zorgdragen dat Beats Events bij het uitvoeren van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, niet zal worden gehinderd door derden, zoals bijvoorbeeld het publiek. Derhalve zal Afnemer voor zijn rekening en risico tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en Security personeel.

5. De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie, opdat Beats Events aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen.

6. De inrichting van de Locatie – in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt – en de elektriciteitsvoorziening ter plaatse dienen zodanig te zijn dat Beats Events aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen, zonder dat zij (Beats Events) bijzondere voorzieningen behoeft te treffen dan wel meerwerk behoeft te leveren. Voorts dient Afnemer te voorkomen dat de inrichting van de Locatie kan leiden tot schade aan zaken van Beats Events.

7. Afnemer zal er voor zorgdragen dat Beats Events direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de door Beats Events verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.

8. Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden op de Locatie ter beschikking gestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Beats Events gebruikt voor rekening en risico van Afnemer.

9. Afnemer zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van Beats Events betrokken zijn bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
> Artikel 10 – Aanvaarding en reclame

1. Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk aan Beats Events worden gemeld. Indien Beats Events niet terstond na levering van de zaken een klacht van Afnemer ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten en/of gebreken.

2. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering te worden gemeld, zodat Beats Events in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Voorts geldt ten aanzien van niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dat wanneer Beats Events niet binnen 48 uur na levering van de zaken aan Afnemer een klacht van Afnemer heeft ontvangen, het gebrek en/of defect ten tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat dit gebrek en/of defect na levering is ontstaan.
> Artikel 11 – Gebruik van verhuurde / ter beschikking gestelde zaken

1. Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Beats Events verschafte bedieningsvoorschriften en aanwijzingen. Afnemer dient bekend te zijn met de werking van de apparatuur. Derhalve wordt als vaststaand tussen partijen aangenomen dat de door Afnemer gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur wordt gehuurd. Het voorgaande brengt – onder meer – met zich dat Afnemer ter zake geen beroep op dwaling toekomt.

2. Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van Beats Events verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.

3. Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beats Events.

4. Beats Events heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer Beats Events of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.

5. Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beats Events.
> Artikel 12 – Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke staat

1. Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, in dezelfde technische en uiterlijke staat, aan Beats Events teruggeven. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke Beats Events en/of een derde lijdt als gevolg van het niet tijdig teruggeven van deze zaken.

2. Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door Beats Events op een Locatie zullen worden verwijderd en opgehaald, zal Afnemer er voor zorgdragen dat Beats Events de toegang krijgt tot deze Locatie op het overeengekomen tijdstip.

3. Het moment van teruggave is het moment waarop Beats Events alle door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken heeft ontvangen.

4. Indien Beats Events Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke staat waarin zij verkeerden op het moment dat Beats Events deze zaken aan Afnemer ter beschikking stelde, voor rekening zijn van Afnemer.
> Artikel 13 – Betalingen

1. Indien niet anders overeengekomen dient Afnemer de overeengekomen prijs – zonder korting of compensatie – à contant te betalen op het moment dat Beats Events aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.

2. Indien Beats Events dit wenst dient de Afnemer een gedeelte van of de gehele aanneemsom voorafgaand aan de werkzaamheden te voldoen. Dit dient dan wel duidelijk op de offerte vermeld te worden.

3. Indien is overeengekomen dat Afnemer de overeengekomen prijs na ontvangst van een factuur zal voldoen, dan dient Afnemer de prijs – zonder korting of een beroep op compensatie – te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Verrekening door Afnemer van de door Beats Events gefactureerde bedragen met een door Afnemer gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Afnemer in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij Beats Events de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer – zonder voorafgaande ingebrekestelling – over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor zover in rechte vast mocht koment te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan Beats Events de wettelijke rente verschuldigd.

6. Indien Afnemer ook nadat zij door Beats Events in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen aan Beats Events te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

7. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is niet anders indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
> Artikel 14 – Overmacht

1. In geval van overmacht is Beats Events gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Afnemer enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Beats Events) aanhangig kan maken.

2. Als overmacht aan de zijde van Beats Events wordt – onder meer – aangemerkt:
  • stakingen zijdens de werknemers van Beats Events dan wel door haar - ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
  • ziekte van werknemers van Beats Events dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
  • maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Beats Events is gebonden;
  • niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
  • ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
  • het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen. Zoals aangegeven dient Afnemer hiervoor zelf zorg te dragen;
  • (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Beats Events;
  • diefstal van materialen benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
  • alsmede alle overige omstandigheden die Beats Events beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Beats Events komen.


3. In geval van overmacht heeft Beats Events het recht alle door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.
> Artikel 15 – Aansprakelijkheid en verzekering

1. Afnemer is – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Beats Events aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – vanaf het moment dat door Beats Events aan hem zaken zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.

2. Afnemer is – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Beats Events aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – voorts aansprakelijk voor alle door Beats Events en/of derden geleden schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop Beats Events de zaken aan Afnemer heeft geleverd en het moment waarop Afnemer deze zaken aan Beats Events heeft teruggeleverd.

3. Afnemer zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Beats Events aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door Beats Events aan hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan Beats Events. Tevens zal Afnemer in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Afnemer dient Beats Events een kopie van deze aangifte te verstrekken.

4. Afnemer dient – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich heeft die door Beats Events aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – ervoor zorg te dragen dat alle door Beats Events aan hem geleverde zaken adequaat zijn verzekerd – tegen alle denkbare risico’s – gedurende de periode dat hij de beschikking heeft over de geleverde zaken. Op verzoek van Beats Events dient Afnemer Beats Events een kopie van de polis en polisvoorwaarden te verstrekken.

5. Indien Beats Events zaken heeft gehuurd van derden teneinde aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, en zij deze zaken aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dan vrijwaart Afnemer Beats Events voor aanspraken van deze derden die verband houden met schade aan deze zaken, dan wel schade veroorzaakt met deze zaken, en welke schade is ontstaan in de periode dat Afnemer de zaken van deze derden onder zich had.

6. Indien Beats Events aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Beats Events beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Beats Events wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 200.000.
> Artikel 16 – Verzuim en ontbinding

1. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Beats Events gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Beats Events gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Beats Events tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Beats Events verder toekomende rechten.

2. Indien Afnemer in verzuim is, is hij aan Beats Events verschuldigd de wettelijke rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Beats Events redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Afnemer vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.

3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, dan wel – indien Afnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele stelling van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Beats Events Afnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Beats Events zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Beats Events verder toekomende rechten.

4. Beats Events heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Afnemer sprake is van blijvende overmacht. Afnemer zal alsdan alle door Beats Events gemaakte en nog te maken kosten aan Beats Events vergoeden.

5. In elk van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Beats Events op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.

6. Afnemer dient Beats Events onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Beats Events toebehoren en welke Afnemer in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.

7. Afnemer dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Beats Events hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Beats Events.
> Artikel 17 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

1. De rechtsverhouding tussen Beats Events en Afnemer wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Den Bosch, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van Beats Events om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.

© | BEATS EVENTS | VOORWAARDEN